tags:

Bedrijven krijgen mogelijk toch spambescherming

PvdA-kamerlid Martijn van Dam, die wil dat het versturen van spam naar bedrijven en werknemers wordt verboden, krijgt een herkansing.
Illustratie door: Sedric Sylvester
Volgende week debatteert de Tweede Kamer namelijk over de implementatie van de Europese e-commercerichtlijn in het Burgerlijk Wetboek. Van Dam hoopt dat hij er dan alsnog voor kan zorgen dat bedrijven en werknemers worden beschermd tegen spam.

Afgelopen dinsdag verwierp de Tweede Kamer een amendement dat Van Dam had ingediend op de nieuwe Telecommunicatiewet. Van Dam wilde dat het spamverbod dat in de Telecomwet is opgenomen, niet alleen zou gelden voor consumenten, maar ook voor werknemers en bedrijven.

CDA, VVD en LPF gooiden echter roet in het eten. Zij stemden tegen het amendement van Van Dam. "Zij volgden daarmee de redenering van minister Brinkhorst dat mijn voorstel in strijd zou zijn met de Europese richtlijn. Volgens mij geeft de richtlijn echter wel degelijk ruimte aan landen om aanvullende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om bedrijven te beschermen tegen spam", zegt Van Dam.

VNO-NCW

Niet alleen Brinkhorst had kritiek op het voorstel van Van Dam, ook de ondernemingsorganisatie VNO-NCW had kritiek geuit op zijn amendement. Bedrijven moeten de mogelijkheid houden om 'interessante aanbiedingen' per e-mail te ontvangen, stelde VNO-NCW begin oktober.

Na forse kritiek draaide VNO-NCW echter bij. De ondernemingsorganisatie vindt nu dat 'natuurlijke personen' in een bedrijf (gewone werknemers) ook beschermd moeten worden via het spamverbod.

"Ik heb daarop mijn amendement in twee stukken opgeknipt", aldus Van Dam. "In het eerste deel heb ik voorgesteld om alleen werknemers te beschermen, zoals VNO-NCW wil. Mijn tweede voorstel was om ook bedrijven te beschermen. Maar CDA, VVD en LPF stemden tegen beide voorstellen."

E-commercerichtlijn

Van Dam geeft de moed echter niet op. In de Europese e-commercerichtlijn, die in Nederlandse wetgeving moet worden omgezet, is namelijk ook voorzien in anti-spamregelgeving. Op sommige punten gaat deze regelgeving minder ver dan het spamverbod in de Telecomwet, maar op andere punten biedt de e-commercerichtlijn juist meer mogelijkheden.

Bij het spamverbod in de Telecomwet is er sprake van een opt-in systeem. Bedrijven die commerciële e-mails versturen, moeten kunnen aantonen dat de ontvangers daar om hebben gevraagd. Bij de implementatie van de e-commercerichtlijn is er echter sprake van opt-out: bedrijven mogen spammen, behalve als de ontvanger heeft aangegeven dat hij die ongevraagde commerciële e-mails niet op prijs stelt.

"Het lijkt mij gek dat er twee verschillende regimes bestaan, opt-in en opt-out. Ik heb daarom voorgesteld om het opt-out systeem in de e-commercerichtlijn om te zetten in een opt-in systeem", aldus Van Dam.

Mocht de Tweede Kamer daarmee akkoord gaan, dan ontstaat een vreemde situatie. "De bepalingen van de e-commercerichtlijn worden namelijk opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en dat kent de term 'abonnee' niet. De regels gelden daardoor voor alle verzenders en ontvangers, dus ook voor bedrijven en werknemers." Op die manier zou de bescherming voor bedrijven en werknemers dus alsnog geregeld kunnen worden.

Meldpunt

Bij de behandeling van de e-commercerichtlijn gaat Van Dam ook opnieuw proberen om steun te vinden voor een spammeldpunt, waar mensen terecht kunnen met hun klachten over spam.

Minister Laurens-Jan Brinkhorst (Economische Zaken) zag daar niets in, zo liet hij vorige week bij de behandeling van de Telecomwet blijken. Experimenten hiermee in het buitenland (in Spanje en België) zouden op niets zijn uitgelopen. De meldpunten werden overspoeld met spam en konden de spammers niet aanpakken, omdat die zich meestal in het buitenland bevinden. De meldpunten werden daarop opgeheven, aldus de minister.

Volgens Van Dam ligt het allemaal net wat anders. "Ik heb begrepen dat het meldpunt spam in België bewust van tijdelijke aard was. Dat meldpunt was echter een groot succes. Het werd inderdaad overspoeld door meldingen, maar dat was ook de bedoeling. Men wilde analyseren waar spam vandaan kwam en men wilde verzenders kunnen aanspreken op hun gedrag."

Bron: WebWereld

:-)


tags:

Wettelijk verbod op ongevraagde commerciƫle e-mail

Gerechtigheid?

Vandaag is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet aangenomen. Hiermee heeft men ingestemd met een spamverbod. Zoals we al eerder berichtten wilde PvdA-kamerlid Martijn van Dam een strengere regeling dan het kabinet van plan was. Van Dam diende bij de behandeling van de nieuwe wet met betrekking tot het spamprobleem drie amendementen (wijzigingsvoorstellen) in. De eerste daarvan ging over de bewijsplicht bij het opt-in systeem. Dit betekent dat een verzender van commerciële e-mail voortaan moeten kunnen aantonen dat de ontvanger expliciet heeft gevraagd om het bericht. Op deze manier hoopt de wetgever het doorverkopen van e-mailadressen aan banden te leggen. De reclamewereld had liever opt-out gehad, waarbij de klant aan moet geven dat hij bepaalde berichten niet meer wil ontvangen.

SpamEen tweede amendement van Van Dam betrof het feit dat de regels in het oorspronkelijke voorstel alleen over de bescherming van particulieren gingen. Het kamerlid wilde dat het spamverbod ook zou gaan gelden voor reclamemails aan zakelijke adressen (bijvoorbeeld jantje@eenbedrijf.nl) en e-mailadressen van rechtspersonen (info@eenbedrijf.nl). Waarschijnlijk had hij daarbij een onderzoek van de Europese Commissie in het achterhoofd, die enkele maanden geleden berekende dat bedrijven in de EU jaarlijks ongeveer 2,5 miljard euro verlies leiden door spam. Ondanks dat gegeven was werkgeversorganisatie VNO-NCW niet blij met een verbod op het spammen van de mailadressen van rechtspersonen, omdat bedrijven volgens de organisatie juist graag ongevraagd post ontvangen.

SpamEnkele weken geleden debatteerde de Kamer erover of spammen ook strafbaar moet worden. Minister Donner van Justitie was van plan om het overtreden van opt-out als economisch delict te bestempelen, zodat een boete van ongeveer 4500 euro opgelegd zou kunnen worden. Van Dam pleitte er in zijn derde amendement voor om opt-out te veranderen in opt-in, waardoor er veel meer strafbaar zou worden. Donner zag daar eerst wel wat in, maar ontraadde de kamer later om in te stemmen met dat voorstel, omdat hij bang was dat het strafrechtelijk apparaat overbelast zou gaan raken vanwege de vele te verwachten overtredingen. Daarop vroeg Van Dam om het debat te heropenen en kwam met het idee voor een officieel nationaal meldpunt voor spam:
"Die heropening vindt vermoedelijk binnen drie weken plaats. Dan wordt er verder gesproken over de mogelijkheden om spam strafrechtelijk te vervolgen. Daar zal ik opnieuw mijn idee lanceren voor een Nederlands spammeldpunt. Dat kan volgens mij voorkomen dat justitie overspoeld raakt met meldingen door meldingen te onderzoeken op vervolgbaarheid. Vervolgbare meldingen kunnen worden doorgespeeld aan de OPTA of aan justitie."

E-mailDat debat zal plaatsvinden bij de bespreking van de Aanpassingswet richtlijn elektronische handel. De Telecommunicatiewet gaat nu naar de Eerste Kamer. Eenmaal daar aangenomen moet hij nog gepubliceerd worden in het Staatsblad. Vanaf dat moment, waarschijnlijk 1 januari 2004, geldt de wet ook daadwerkelijk. Tot die tijd kan er dus nog lustig op los gespamd worden. Het parlement komt op een goed moment met deze besluiten. Vorige week werden de uitkomsten van een onderzoek door het Amerikaanse Pew Internet bekend gemaakt. Een opvallende conclusie was dat spam de populariteit van e-mail in gevaar brengt. Vijfentwintig procent van de ondervraagden zei minder gebruik te maken van e-mail vanwege spam. Of de nieuwe wettelijke regels het tij kunnen keren zullen we moeten afwachten.

Bron: Tweakers.net


tags:

Spammers today (9)

From: 240094@bigfoot.com You are receiving this email from "Potent Products 4 Men" Newsletter. If you are listed in our database, you will receive occasional announcements on various male-related products. If you are receiving this email unsolicited, we wish to have you r e m o v e d from our database immediately. Please see below for r e m o v a l instructions.

New Medical>

From: 240076@msn.com Ïðîôåññèîíàëüíîå íàðàùèâàíèå íîãòåé Çäðàâñòâóéòå! Ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòü Âàì ñàìûé óäîáíûé ñåðâèñ êðàñîòû â Ìîñêâå!

Íîâûé íîãòåâîé ñàëîí ñ âûåçäîì ê Âàì â ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ è ìåñòî (ê Âàì äîìîé èëè â îôèñ). Âûñîêîêâ ...snip...


tags:

Router 2 (2)

Als iemand me kan vertellen hoe ik die Sitecom DC-202 ook daadwerkelijk zover krijg dat bepaalde poorten constant open staan naar een vast ip binnen het netwerk, dan hoor ik het heel graag. Leuk dat het ding zo 'slim' is dat de poort mapping dynamisch is, maar dat werkt minder goed.

Anders gezegd, downloaden gaat waardeloos, uploaden gaat matig.


tags:

Router 2

Helaas, het heeft toch zover moeten komen. Ik (we) heb gisteren een nieuwe router aangeschaft. Het is de voor sommigen heel bekende Sitecom DC-202 geworden. Versie twee. Niet dat ik het verschil weet met versie een.

Het mooie aan de router is de ondersteuning voor het eerder ter sprake gekomen L2TP. Maar gisteren had ik even het idee dat dit het enige was wat het ding ondersteund.
Ik blij routertjes wisselen. Oude losgekoppeld, nieuwe aangesloten, geen verbinding. Hoop varianten geprobeerd, maar werken homaar. Uiteindelijk bleek er ook een storing te zijn bij Wanadoo. Dus ik heb het er maar op gegooid dat het daar aan lag. Vanmorgen nieuwe poging. Werkt gelijk.

Het is me ondertussen al wel gelukt het routertje drie keer onderuit te halen, waarbij twee keer dat de verbinding eruit ging en ik beneden de stroom er even af moest halen om weer te verbinden. En een keer echt een leuke crash van de router. En in alle drie de situaties omdat ik een legitieme wijziging doorvoerde aan de instellingen. De crash werd overigens veroorzaakt omdat ik twee alternatieve dns servers opgaf. De router biedt de optie, dus waarom zou ik het niet gebruiken....

Maar ja, nu kan ik mijn ouders in elk geval ook blij maken met een router, zij zijn nog steeds gezegd met de oude Com21 modem.


tags:

Wanadoo en addertjes

De laatste tijd is er veel aandacht voor de verschillende 'snelle' Internetvormen die worden aangeboden door de Internetproviders. Steeds goedkoper dat je denkt hoe doen ze het.
Dat denkt Wanadoo/Casema ook. Openlijk, in een reclame. Hierin hebben ze het over het niet hebben van addertjes onder het gras enzo. Nou, niet helemaal waar dus. Zeg maar helemaal niet waar. De grootste adder onder het gras zit namelijk bij hun.

We dachten alhier (groot huis) om eens lekker over te stappen op het allerstelste abbo van Wanadoo, Broadband Power (doet me denken aan danoontje). Tijdens de aanvraag werd vanalles gevraagd, wie je was, waarom, enz. Zelfs of we een router gebruiken om Internet te delen. Tuurlijk doen we dat, mag zelfs bij Wanadoo.
Maar om een te lang verhaal een beetje in te korten, we krijgen een nieuw modem. Dit nieuwe modem werkt niet via het PPPoE protocol, maar via het door nog geen enkele andere provider in Europa gebruikte L2TP. Leuk. Dat houdt wel in dat ongeveel alle huidige routers ongeschikt zijn. De enige die schijnt te werken is de DC-202. Dus rest niets anders dan het aanschaffen van dit routertje.

Meest vage is eigenlijk nog dat Wanadoo weet dat het een groot probleem is dat mensen een verkeerd router hebben op het moment dat ze overstappen. Ze weten ook dat ik gebruik maak van een router. Toch vertellen ze niet dat ik een ander type modem krijg dat werkt met een ander protocol en dat ik daardoor gegarandeerd problemen krijg met het delen van Internet.


tags:

Eudora stats

Leuke bijkomstigheid van Eudora Mail is dat het programma statistieken bijhoudt van je e-mailgedrag. Dit gaat terug sinds het moment dat je het programma hebt gebruikt. Een andere leuke bijkomstigheid is, dat je je e-mail heel goed kunt bewaren in Eudora en daarmee ook je e-mailgedrag. Ik geloof dat mijn gegevens voor Eudora nu zo'n 4 jaar oud zijn. Dat zie ik Outlook nog niet zomaar nadoen.

Maar waar het om ging, leuke stats:
Received Email:
3458 messages this year
2344 messages last year
3538.00 average per year
11033 total messages

En ja, het staat erin:
Statistics start time: Wed, 06 Sep 2000 15:35:35.


tags:

Spammers today (8)

From: "Ivy Engen"<createdAA@LYCOS.COM>
boricmean.expensive.plenumUltimate HGH 1000.
acidly.scoundrels.measurerMakes you look and feel 20 YEARS YOUNGER!

acutely.politic.bodybuilder100% SATISFACTION GUARANTEED! click here

scents.testimonies.crossesRemove mail

pompadour.plot.schemed


From: "Jami Townsend" <z004fcawxu@yahoo.com>
Discount, Tax Free Cigarettes Shipped from Overseas - $19.95 per Carton

Order brand name Cigarettes like Marlboro, Camel, Winston, Parliament and many more online for only $19.95. Generic Cigarettes from $12.95 per carton

Click Here

We Ship Worldwide.

Save $1,200+ a year on your cigarette costs.

http://dirtcheapcigs.biz/ctrack.php?cid=11&redirect=http://dirtcheapcigs.biz

Click HereNo More Mail Pleasegwez a opegbi ngbkcr e hcokplgr zvdxgyaqbiqsd


tags:

Spammers today (7)

Loop eigenlijk heel erg veel achter. Dus maar even een klein overzichtje. Denk trouwens dat al die e-mails er wellicht leuk uitzien als ik de html mogelijkheden van mijn Eudora ook daadwerkelijk in gebruik zou nemen.

From: "Damion Sears"
From: 239950@bigfoot.com
From: denis@allway999.com
From: delivery239938@hotmail.com
From: 239931@msn.com
From: 239927@mail.com
From: 239924@hotmail.com
From: "balan36@erols.com"
From: 239916@excite.com
From: 239904@mail.com
From: 239898@delphi.com
From: "bjimmyd2@juno.com"
From: "file"
From: "DR. Isles"
From: "Pansy Pearl"
From: "Ron Craft" <8rjzlz@yahoo.com>
From: "Thomas Rademaekers"
From: 239856@excite.com
From: 239842@aol.com
From: Emailinform
From: 239828@delphi.com
From: "Tasha Nash" <39lzyzwwwv@msn.com>
From: "Darin Dunlap" <610qzu@aol.com>
From: Haeithil <3uh1@bigfoot.com>
From: "Tom Orel"
From: "Hollis Jones"
From: "Gweilind"<6hoofr334@bigfoot.com>
From: "Ruth"
From: "Sasha Prijmer"
From: "Eva Hobbelen"
From: "$FIRSTNAME $LASTNAME"
From: extreemrechts@aol.com
From: "Lothaenia"
From: "Sander Smets"
From: "Club Nokia"
From: 239683@excite.com
From: "Ahmad Bolton"
From: "Jessica Lambert"
From: "Rosalina Milano"
From: 239662@delphi.com
From: John Kennedy
From: "Dennis"
From: "Adam Belcher"
From: 239635@earthlink.net
From: Postbank <29.6839.58-OczsgR7HwRRR.1@rs0.nl>
From: 239631@delphi.com
From: 239612@mail.com
From: 239611@email.com


tags:

Mozilla Foundation Launches Mozilla 1.5, End User Services

We are pleased to announce new versions of Mozilla 1.5, the award winning Internet suite, and new Technology Preview releases of Mozilla Firebird (version 0.7) and Mozilla Thunderbird (version 0.3).

Get Mozilla on CD!

Check out the beta version of the upcoming Mozilla.org web site and give us feedback. The site has been reorganized and given a face lift, offers a host of new resources for end users and will show off the latest web development standards.

Mozilla CDs that include Mozilla 1.5, Mozilla Firebird 0.7, Mozilla Thunderbird 0.3 and more are now available worldwide for only $3.95 (plus shipping and handling).

Need help? In addition to the numerous free online support resources, Mozilla now offers telephone support for end users.

Bron: Mozilla.org

Terug

Ben weer terug.


tags:

Verisign geeft toe

Er bestaat toch nog enige gerechtigheid op Internet. De zeer omstreden dienst Sitefinder van Verisign is weer offline.
De dienst werkte als volgt. Als je een verkeerde .com of .net url intikte, kreeg je niet netjes een foutmelding dat het domein niet bestaat, maar een mooie site van Verisign met de mogelijkheid om domeinnamen te registreren. Goede marketing actie, maar slecht voor anderen. Ook e-mail verstuurd aan een niet bestaand domein werd niet meer gebounced, maar netjes afgeleverd bij Verisign.
Het slechte ruste niet zozeer in de poging van Verisign om extra domeinnamen te registreren, ieder zijn recht, maar in de problemen die deze dienst veroorzaakte bij andere programma's: spamfilters. Een van de technieken in spamfilters is controleren of een domeinnaam bestaat. Dankzij de nieuwe dienst van Verisign 'bestond' elk domein en werd een hoop spam onterecht doorgelaten.


tags:

Leuke link #4

ed2klinks
This site delivers INFORMATION about releases that have been made on the eDonkey2000 network, this site DOES NOT host ANY files, the only thing you will find here are LINKS. We are NOT responsible for what you do with these links. Please keep this in mind.


tags:

Nederlandse Mycroft Search Plugins

1. Auction
* EBaynl (ebay.nl) by Unknown [last updated: 16.09.2002]
2. Computer
* bpdownload (breekpunt.nl) by Martijn Weisbeek [last updated: 02.03.2003]
* Breekpunt (breekpunt.nl) by Martijn Weisbeek [last updated: 02.03.2003]
* Breekpunt artikelen (breekpunt.nl) by Martijn Weisbeek [last updated: 02.03.2003]
* Breekpunt nieuws (breekpunt.nl) by Martijn Weisbeek [last updated: 02.03.2003]
* Breekpunt tips (breekpunt.nl) by Martijn Weisbeek [last updated: 02.03.2003]
3. General
* AltaVistaNL (nl.altavista.com) by Matthew A. McGuigan [last updated: 31.05.2003]
* Google Nederland (Google.nl) by Jarno de Wit [last updated: 10.09.2003]
* HotBot.nl (HotBot.nl) by Jarno de Wit [last updated: 16.09.2003]
* ilse.nl (ilse.nl) by Jesse Houwing [last updated: 04.03.2002]
* MSN Zoeken (MSN.nl) by Jarno de Wit [last updated: 12.09.2003]
* Vinden (Vinden.nl) by Jesse Houwing [last updated: 12.09.2003]
* Vindex (Vindex.nl) by Jesse Houwing [last updated: 12.09.2003]
* Zoek.nl (zoek.nl) by Erich Iseli [last updated: 19.08.2003]
4. Reference
* Wikipedia (NL) (nl.wikipedia.org) by Carey Evans [last updated: 31.01.2003]
5. Tech News
* Tweakers.net (tweakers.net) by Jesse Houwing, Julius, Ricky [last updated: 02.02.2003]
* WebWereld (WebWereld.nl) by Jarno de Wit [last updated: 16.09.2003]

Deze en nog meer plugins vind je bij Mycroft


tags:

Firebird?

Toegegeven, ik blijf nog steeds een groot voorstander van Mozilla en niet van Firebird. Ik doe hard mijn best en heb Firebird draaien op mijn server, op de pc van mijn vriendin en op mijn laptop. Maar toch, het kan net niet alles en vanalles staat op een andere plek.

Zo kwam ik er vanmorgen achter dat Shift-klik op een link niet meer het bestand achter de link opslaat. Deze functie, die af stamt van Netscape 2 of 3 (weet het niet precies) is verdwenen. En vermoedelijk alleen maar omdat dezelfde actie in Internet Explorer ervoor zorgt dat de link in een nieuw venster opent?! Wat dus nu ook in Firebird gebeurt.
Leuk en aardig, maar wat bereik je hiermee? Lijken op Internet Explorer is dan mooi voor mensen die overstappen, maar de reden waarom ik juist geen Internet Explorer gebruik is omdat in Mozilla functies logischer zitten, of domweg zitten, die ik in Internet Explorer niet krijg. Dan moet je die mogelijkheden vervolgens niet verwijderen.

Nog zoiets waar ik best veel moeite mee heb. Het onderdeel Preferences verdwijnt uit de menu optie Edit. Het wordt vervangen door Options onder Tools. Nou heb ik me bij heel veel programma's hierover verbaasd (de meeste doen het zo). Waar kies je nu voor, dat wat wellicht veel mensen kennen, of dat wat logisch is?
Wat wil je doen? Ik wil de Eigenschappen bewerken.
Wat wil je doen? Ik wil de opties in de gereedschapskist.


tags:

Leuke link #3

Spammers spammers en nog eens spammers. Je kunt vanalles doen, maar weinig helpt. Maar voor Nederlandse spammers bestaan er toch echt oplossingen in de vorm van stichting Spamvrij.nl.
Heb je last van een spammer, geef het door aan de stichting.


tags:

Ballmer: 'hackers zijn criminelen, geen innovators'

Steve Ballmer, de bekende CEO van softwaregigant Microsoft, reageert gepassioneerd op de vraag of hackers een bijdrage leveren aan de IT-wereld. Deze vraag werd hem gesteld in een interview door VARBusiness, te lezen op de site van CRN. Ballmer maakt zeer duidelijk dat hackers in zijn ogen niets meer zijn dan online criminelen. Hackers zorgen niet voor innovatie of betere beveiliging, zij veroorzaken alleen honderden miljoenen dollars aan schade. Hij vergelijkt de codekrakers en buggebruikers met terroristen die gebouwen opblazen en zegt dat de financiële schade die de cybercriminelen aanrichten misschien zelfs wel groter is.

De hackers dragen ook niets bij aan de veiligheid of innovatie van de IT-branche, omdat zij vaak pas na het uitkomen van de patch het beveiligingsgat gaan misbruiken. Ballmer zei ook dat Microsoft de samenwerking rond security met klanten en partners gaat verbeteren. Het bedrijf zou een belangrijke aankondiging gepland hebben om het probleem met de aanvallen op haar systemen en netwerken te bespreken. Ook liet de CEO een aantal tips vallen over een nieuwe wijzen waarop de softwareproducent zijn klanten en partners gaat onderwijzen over de veiligheidsissues:
Steve Ballmer"We're really going to have to ratchet up our game in terms of working with our customers and our partners to work with our customers around security," he said. He added that the company is planning a significant announcement around security specifically to address the ongoing problem associated with malicious attacks on Microsoft systems and networks. Ballmer hinted that there will be a new set of ways Microsoft educates its customers on security and puts partners in position to help customers with theirs. "That is job one on a day-to-day on my radar," he said

Bron: Tweakers.net


tags:

Spammers today (5)

Ik hoop toch echt voor de postbank dat dit absoluut helemaal niets met ze te maken heeft.


From: Postbank 29.6839.58-OczsgR7HwRRR.1@rs0.nl
To: duh
Subject: Een suggestie...
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary=7306892.1064935211000.JavaMail.ann_administrator.acc1
X-Mailer: Accucast (http://www.accucast.com)
X-Mailer-Version: 2.8.4-2

Meld u aan voor Postbank Nieuws Extra


Blijf gratis op de hoogte en ontvang een fraai welkomstgeschenk

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden stuurde u ons een e-mail met een vraag of suggestie. Nu hebben wij een suggestie voor u!

Regel uw bankzaken nog beter. Met Postbank Nieuws Extra. De gratis e-mail nieuwsbrief met de belangrijkste ontwikkelingen uit de bankwereld. De laatste financiële tips en alles over bankieren via internet. Plus elke keer aantrekkelijke aanbiedingen en voordeeltjes!

Neem een gratis abonnement en ontvang een strandlaken, een handige multitool of een prettige, ruime rugzak. Klik op de knop onder het welkomstgeschenk van uw keuze. U komt vervolgens op de registratiepagina.E-mail van Postbank? Wat kunt u verwachten?
Privacy statement
Ik wil geen e-mail meer ontvangen

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.


Dit noem ik nog eens effectief spammen:


From: 239635@earthlink.net
To: duh
Subject: ÎÑÎÁÍßÊ ÍÀ ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ ÏÐÓÄÀÕ Â ÀÐÅÍÄÓ (ÖÀÎ), ì. Ìàÿêîâñêàÿ. 239635

ÎÑÎÁÍßÊ ÍÀ ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ ÏÐÓÄÀÕ Â ÀÐÅÍÄÓ (ÖÀÎ), ì. Ìàÿêîâñêàÿ.

Îáùàÿ ïëîùàäü 1400 êâ. ì, 3-õ ýòàæíîå, êèðïè÷íîå çäàíèå + ïîäâàë (òåïëûé, ñóõîé). Ðåìîíò, îáíîâëåííûé ôàñàä. 36 ëèíèé ÌÃÒÑ + îïòèêîâîëîêíî, öåíòðàëüíîå êîíäèíöèîíèðîâàíèå, ñîâðåìåííûå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè äîñòóïà â çäàíèå è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò âûñîêèì ñòàíäàðòàì ñîâðåìåííûõ áèçíåñ öåíòðîâ. Äâà òåïëûõ ãàðàæà + ïàðêîâêà íà îãîðîæåííîì äâîðå. Àðåíäà ïðÿìàÿ è äîëãîñðî÷íàÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòå (095) 500-03-03.

Ïîäðîáíîñòè çäåñü: www.predlojenie.ru 73